فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1820. گناه برتر از نیکی

سیئه تسوءک، خیر عندالله من حسنه تعجبک .
گناهی که تو را ناراحت (پشیمان) سازد، نزد خدا بهتر است از کار نیکی که تو را مغرور سازد. (1814)

1821. دوری از کبر

الله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه، فانه ملاقح الشنان، و منافخ الشیطان، التی خدع بها الامم الماضیه، و القرون الخالیه .
خدا را! خدا را! از کبر تعصب آمیز و تفاخر جاهلی، که آن مرکز پرورش کینه و جایگاه وسوسه های شیطان است که ملت های پیشین و امت های قرون گذشته را فریفته است. (1815)

1822. ذلت جباران

ان الله یذل کل جبار، و یهین کل مختال .
خداوند هر جباری را ذلیل و هر خودپسندی را خوار می سازد. (1816)