فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1819. رسیدگی به ستمدیدگان

من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف، و التنفیس عن المکروب .
رسیدن به فریاد ستمدیده و زدودن غم اندوهناک، از کفاره های گناهان بزرگ است. (1813)

بخش ششم: خودبینی و تکبر

1820. گناه برتر از نیکی

سیئه تسوءک، خیر عندالله من حسنه تعجبک .
گناهی که تو را ناراحت (پشیمان) سازد، نزد خدا بهتر است از کار نیکی که تو را مغرور سازد. (1814)