فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1808. انتقام گرفتن از ستمگر

فی وصیته للحسنین علیهماالسلام: کونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا .
دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید. (1802)

1809. پرهیز از ستمگری

و اقدموا علی الله مظلومین، و لا تقدموا علیه ظالمین .
به بارگاه خدا، ستمدیده وارد شوید و ستمکار وارد نشوید. (1803)

1810. پشیمانی ستمگر

یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم!
روز عدالت بر ظالم سخت تر است از روز ظلم بر مظلوم. (1804)