فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1803. ستمگران دنیاطلب

لما نهضت بالامر نکثت طائفة، و مرقت أخری، و قسط آخرون: کأنهم لم یسمعوا الله سبحانه یقول: (تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فساد و العاقبة للمتقین) بلی! والله لقد سمعوها و عوها، و لکنهم حلیت الدنیا فی أعینهم وراقهم زبرجها .
چون خلافت را به دست گرفتم، گروهی پیمان شکستند و گروهی از دین خارج شدند و دسته ای دیگر ستم پیشه کردند؛ گویی این سخن خدای سبحان را نشنیدند که: آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که خواهان سرکشی و فساد در زمین نباشند و آینده از آن پرهیزگاران است. آری! سوگند به خدا که آن را شنیدند و فهمیدند؛ اما دنیا در چشم آن ها زیبا شد و زیب و زیورهای آن خوشایندشان گردید. (1797)

1804. پرهیز از ستمگری

الله الله فی عاجل البغی، و آجل و خامة الظلم، و سوء عاقبة الکبر .
برحذر باشید از خدا، بترسید از خدا، درباره نتایج دنیوی ظلم و وخامت اخروی آن و بدی عاقبت کبر. (1798)

1805. زودی بازخواست ستمکار

سینتقم الله ممن ظلم، مأکلا بمأکل، و مشربا بمشرب، من مطاعم العلقم و مشارب الصبر و المقر .
زود باشد که خداوند از کسی که ظلم کرده است انتقام بکشد، درباره خوراک و آشامیدنی که با ستم به خود اختصاص داده است، به وسیله خوراک های تلخ و شرنگبار و آشامیدنی های چون صبر تلخ زهرآگین. (1799)