فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1798. مقتول تیغ ستم

من سل سیف البغی قتل به.
آن کس که تیغ ستم برکشد، خود با آن کشته شود. (1792)

1799. گناهکار بودن ستمگر

من بالغ فی الخصومة أثم، و من قصر فیها ظلم .
هر کس در دشمنی شدت به خرج بدهد، مرتکب گناه شده و کسی که کوتاهی کند ستم ورزیده است. (1793)

1800. انواع ستم

ألا و ان الظلم ثلاثة: فظلم لا یغفر، و ظلم لا یترک، و ظلم مغفور لا یطلب. فأما الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله، قال الله تعالی: (ان الله لا یغفر أن یشرک به). و أما الظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، و أما الظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا .
آگاه باشید! ستم بر سه نوع است: ستمی که هرگز بخشیده نمی شود، ستمی که بدون مجازات نمی ماند و ستمی که بخشیده می شود و بازخواست ندارد، اما ستمی که بخشیده نمی شود شرک به خداست که می فرماید: همانا خداوند شرک به خود را نمی آمرزد اما ستمی که بخشیده می شود، ستمی است که انسان با لغزش ها (و ارتکاب گناهان صغیره) به خود روا می دارد و اما ستمی که بدون مجازات نمی ماند، ستمگری بعضی از بندگان بر بعضی دیگر است. (1794)