فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1797. مغلوب حقیقی

ما ظفر من ظفر الاثم به، و الغالب بالشر مغلوب .
کسی که به ارتکاب گناه پیروز شود (در حقیقت) پیروز نباشد و کسی که با ستم غلبه کند (در واقع) مغلوب است. (1791)

1798. مقتول تیغ ستم

من سل سیف البغی قتل به.
آن کس که تیغ ستم برکشد، خود با آن کشته شود. (1792)

1799. گناهکار بودن ستمگر

من بالغ فی الخصومة أثم، و من قصر فیها ظلم .
هر کس در دشمنی شدت به خرج بدهد، مرتکب گناه شده و کسی که کوتاهی کند ستم ورزیده است. (1793)