فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1796. در این روزگار خوش بین مباش!

اذا استولی الفساد علی الزمان و أهله، فأحسن رجل الظن برجل، فقد غرر !
هرگاه نادرستی بر روزگار و مردم آن چیره گردد و با چنین وضعی انسانی به انسان دیگر خوش بین باشد، بی گمان فریب خورده است. (1790)

1797. مغلوب حقیقی

ما ظفر من ظفر الاثم به، و الغالب بالشر مغلوب .
کسی که به ارتکاب گناه پیروز شود (در حقیقت) پیروز نباشد و کسی که با ستم غلبه کند (در واقع) مغلوب است. (1791)

1798. مقتول تیغ ستم

من سل سیف البغی قتل به.
آن کس که تیغ ستم برکشد، خود با آن کشته شود. (1792)