فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1794. شکست حتمی ستمکار

لا تدعون الی مبارزة، و ان دعیت الیها فأجب، فان الداعی باغ، و الباغی مصروع .
امام علیه السلام به فرزندش حضرت حسن علیه السلام فرمود: کسی را به مبارزه دعوت نکن، اما اگر تو را به مبارزه طلبیدند، اجابت کن؛ زیرا دعوت کننده به مبارزه ستمکار است و ستمکار در هر حال شکست خورده است. (1788)

1795. انتقام گرفتن از ستمگر

أیها الناس! أعیونی علی أنفسکم، و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه، و لاقودن الظالم بخزامته حتی أوردة منهل الحق و ان کان کارها .
ای مردم! مرا برای اصلاح نفوس خودتان یاری کنید و سوگند به خدا داد مظلوم را از ظالمش می ستانم و افسار ستمکاران را می گیرم و او را تا چشمه سار حق می کشانم اگرچه او نخواهد. (1789)

1796. در این روزگار خوش بین مباش!

اذا استولی الفساد علی الزمان و أهله، فأحسن رجل الظن برجل، فقد غرر !
هرگاه نادرستی بر روزگار و مردم آن چیره گردد و با چنین وضعی انسانی به انسان دیگر خوش بین باشد، بی گمان فریب خورده است. (1790)