فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1792. سرانجام شوم ستم

الله الله فی عاجل البغی، و آجل و خامة الظلم .
خدا را، خدا را، از شتاب (کیفر) سرکشی مراقب باشید، و از سرانجام وخیم ستم بهراسید. (1786)

1793. دو عامل تباهی دین و دنیا

ان البغی و الزور یذیعان المرء فی دینه و دنیاه، و یبدیان خلله عند من یعینه .
همانا ستمگری و دروغگویی دین و دنیای آدمی را تباه می کنند و معایب او را در نظر عیب جویانش آشکار می سازند. (1787)

1794. شکست حتمی ستمکار

لا تدعون الی مبارزة، و ان دعیت الیها فأجب، فان الداعی باغ، و الباغی مصروع .
امام علیه السلام به فرزندش حضرت حسن علیه السلام فرمود: کسی را به مبارزه دعوت نکن، اما اگر تو را به مبارزه طلبیدند، اجابت کن؛ زیرا دعوت کننده به مبارزه ستمکار است و ستمکار در هر حال شکست خورده است. (1788)