فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1788. بدترین توشه در قیامت

بئس الزاد الی المعاد، العدوان علی العباد .
بد توشه ای است برای روز جزا، ستم کردن بر بندگان خدا. (1782)

1789. حال آغازگر ستم در قیامت

للظالم البادی غدا بکفه عضة.
آن که آغازگر ستم است فردای قیامت دستش را (از پشیمانی) به دندان بگزد. (1783)

1790. امر به معروف و نهی از منکر

رحم الله رجلا رأی حقا فأعان علیه، أو رأی جورا فرده، و کان عونا بالحق علی صاحبه .
رحمت خدا بر کسی که چون حقی را دید، یاری اش کرد و چون ستمی را دید از آن جلوگیری کرد و حق را در برابر ستمگر یاری رساند. (1784)