فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1784. نهی از رقابت با بخیلان

یا بنی!... ایاک و مصادقة البخیل؛ فانه یقعد عنک أحوج ما تکون الیه .
(ای مردم)! از دوستی با افراد بخیل بپرهیز؛ چرا که در هنگام شدت نیاز و حاجت به او رهایت می سازد. (1778)

بخش پنجم: ستم و ستمگری

1785. زشت ترین نوع ستم

ظلم الضعیف أفحش الظلم.
ستم کردن به ناتوان، زشت ترین نوع ستم است.(1779)