فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1780. پرهیز از مشورت با بخیل

لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر .
در مشورت بخیل را بر خویش راه مده که تو را از احسان و بخشش بازدارد و فقر و تهیدستی را برایت وعده می دهد. (1774)

1781. دوری از بخل

البخل جامع لمساوی العیوب، و هو زمام یقاد به الی کل سوء .
بخل در بردارنده بدی های هر عیبی است و افساری است که (بخیل) به وسیله آن به سوی هر بدی کشانده می شود. (1775)

1782. بخیل و شایسته ولایت نیست!

قد علمتم أنه لا ینبعی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام، و امامة المسلمین، البخیل .
شما می دانید که مسئول و زمامدار ناموس و جان و غنایم (و اموال) و احکام و پیشوایی مسلمانان، نباید شخصی بخیل باشد. (1776)