فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1777. مخالفت با نفس

(الی محمد بن أبی بکر): فأنت محقوق أن تخالف علی نفسک، و أن تنافح عن دینک، و لو لم یکن لک الا ساعة من الدهر .
(به محمد بن ابی بکر): بر تو لازم است که با خواسته های نفست مخالفت کنی و از دینت دفاع نمایی، گرچه یک ساعت از عمرت باقی باشد. (1771)

بخش چهارم: بخل

1778. زندگی فقیران، حساب توانگران!

عجبت للبخیل یستعجل الفقر، الذی منه هرب، و یفوته الغنی الذی ایاه طلب، فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء؛ و یحاسب فی الاخرة حساب الاغنیاء .
من درشگفتم از بخیل که به سوی فقر می شتابد، فقری که از آن گریخته است و بی نیازی و ثروتی که جویای آن است به دست نمی آورد. بنابراین در دنیا همچون فقیران زیست می کند و در آخرت همانند توانگران به حساب او رسیدگی می شود. (1772)