فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1776. نفس را گرامی دار!

أکرم نفسک عن کل دنیة و ان ساقتک الی الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا .
نفس خود را بزرگ بشمار و از هر پستی، هر چند تو را به مقصود می رساند دوری کن؛ زیرا هرگز نمی توانی در عوض آنچه از آبرو و شخصیت در این راه می دهی بهایی به دست آوری. (1770)

1777. مخالفت با نفس

(الی محمد بن أبی بکر): فأنت محقوق أن تخالف علی نفسک، و أن تنافح عن دینک، و لو لم یکن لک الا ساعة من الدهر .
(به محمد بن ابی بکر): بر تو لازم است که با خواسته های نفست مخالفت کنی و از دینت دفاع نمایی، گرچه یک ساعت از عمرت باقی باشد. (1771)

بخش چهارم: بخل