فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1774. هوای نفس و رحمت الهی

أمره علیه السلام -: به او (یعنی مالک اشتر) دستور می دهد که: هوای نفس را در هم بشکند و به هنگام وسوسه های نفس، خویشتن داری کند؛ زیرا که نفس، همواره انسان را به بدی وادار می کند مگر آن که رحمت الهی شامل او می شود. (1768)

1775. سرآغاز فتنه ها

انما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، و أحکام تبتدع، یخالف فیها کتاب الله، و یتولی علیها رجال رجالا، علی غیر دین الله .
همانا سرآغاز فتنه ها پیروی از هوای نفس و حکم های خلاف شرع است که کتاب خدا با آنها مخالفت می ورزد و گروهی نیز از کسانی که راهی جز راه دین خدا می روند، (از آن فتنه ها و هوای نفس) پیروی می کنند. (1769)

1776. نفس را گرامی دار!

أکرم نفسک عن کل دنیة و ان ساقتک الی الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا .
نفس خود را بزرگ بشمار و از هر پستی، هر چند تو را به مقصود می رساند دوری کن؛ زیرا هرگز نمی توانی در عوض آنچه از آبرو و شخصیت در این راه می دهی بهایی به دست آوری. (1770)