فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1771. هوای نفس و آرزوی طولانی

أیها الناس! ان أخوف ما أخاف علیکم اثنان: اتباع الهوی، و طول الامل؛ فأما اتباع الهوی فیصد عن الحق، و أما طول الامل فینسی الاخرة .
ای مردم! ترسناک ترین چیزی که بر شما می ترسم دو چیز است: پیروی از هوای نفس و آرزوی طولانی؛ اما پیروی از هوای نفس انسان را از حق باز می دارد و آرزوی طولانی آخرت را به دست فراموشی می سپارد. (1765)

1772. تأدیب نفس

طوبی لمن ذل فی نفسه، و طاب کسبه، و صلحت سریرته، و حسنت خلیقته، و أنفق الفضل من ماله، و أمسک الفضل من لسانه، و عزل عن الناس شره، و وسعته السنة، و لم ینسب الی البدعة .
خوشا به حال کسی که نفس خود را خوار کرد و کار و کسبش را پاکیزه نمود و باطنش را آراسته و خوی خود را نیکو ساخت، زیادی مالش را بخشید و زبان را از زیاده گویی فرو بست، و شر خود را به مردم نرساند و سنت برایش کافی بود، و خود را به نوآوری و بدعت منسوب نساخت. (1766)

1773. نفس را بکش!

قاتل هواک بعقلک.
با خرد و عقلت هوای نفس را بکش. (1767)