فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1768. حسابرسی از نفس

حاسب نفسک لنفسک، فأن غیرها من الانفس لها حسیب غیرک .
به خاطر خود از خویشتن حساب بکش؛ زیرا دیگران، حسابرسی غیر از تو دارند. (1762)

1769. بقای آثار زشت لذت ها

اذکروا انقطاع اللذات، و بقاء التبعات.
به یاد داشته باشید که لذت ها پایان می پذیرد؛ ولی آثار زشت آن بر جای می ماند. (1763)

1770. المغبون من غبن نفسه

المغبون من غبن نفسه.
مغبون کسی است که به نفس خود ضرر رساند. (1764)