فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1763. فرار از هر چیز و رسیدن به آن

أیها الناس! کل امری لاق ما یفر منه فی فراره. (و) الاجل مساق النفس؛ و الهرب منه موافاته .
ای مردم! هر فردی از آنچه فرار می کند در حال فرار آن را ملاقات خواهد کرد و اجل سرآمد نفس و فرار از آن رسیدن به آن است. (1757)

1764. دعوت به اصلاح نفس

أیها الناس! تولوا من أنفسکم تأدیبها، و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .
ای مردم! به تأدیب نفس خویش و اصلاح خود بپردازید و نفس را از دلیری و گستاخی بر خوی ها و عادات زشت بازدارید. (1758)

1765. واعظ نفس

من کان له من نفسه واعظ، کان علیه من الله حافظ .
هر که از درون خود واعظی داشته باشد، از جانب خداوند نگهدارنده ای دارد. (1759)