فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1761. ثمره ارجمندی نفس

من کرمت علیه نفسه، هانت علیه شهواته.
کسی که نفس خویش را ارجمند دارد شهواتش را خوار شمارد. (1755)

1762. هوای نفس و معصیت خداوند

ما من طاعة شی ء الا یأتی فی کره. و ما من معصیة الله شی ء الا یأتی فی شهوة. فرحم الله امرأ نزع عن شهوته، و قمع هوی نفسه؛ فان هذه النفس أبعد شی ء منزعا. و انها لا تزال تنزع الی معصیة فی هوی .
در هیچ چیز نمی توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت. پس خداوند رحمت کند کسی را که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ریشه کن سازد؛ زیرا هوای این نفس را کندن، بسیار دشوار است و این نفس همواره به مقتضای هواطلبی خود، میل به معصیتی دارد. (1756)

1763. فرار از هر چیز و رسیدن به آن

أیها الناس! کل امری لاق ما یفر منه فی فراره. (و) الاجل مساق النفس؛ و الهرب منه موافاته .
ای مردم! هر فردی از آنچه فرار می کند در حال فرار آن را ملاقات خواهد کرد و اجل سرآمد نفس و فرار از آن رسیدن به آن است. (1757)