فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1759. سفارش های به شریخ بن هانی

من وصیته لشریح بن هانی لما جعله علی مقدمته الی الشام -: اعلم انک ان لم تردع نفسک عن کثیر مما تحب، مخافة مکروه؛ سمت بک الاهواء الی کثیر من الضرر. فکن لنفسک مانعا رادعا، و لنزوتک عند الحفیظة واقما قامعا .
وصیتی است از آن حضرت به شریح بن هانی موقعی که او را در مقدمه لشکر خود به سوی شام قرار داده بود:
بدان که اگر نفس خود را از مقداری فراوان از چیزهایی که دوست می داری به جهت ترس از یک ناگواری بازنداری، هوی و هوس های نفسانی تو را به مقداری فراوان از ضررها می کشاند، پس همواره مانع و جلوگیر نفس خویشتن باش و در هنگام خشم، آن گاه که هیجان و جهش شدید وجودت را فرا گیرد آن را بکوب و ریشه کن کن! (1753)

1760. خیرخواهی برای نفس

لا تدخروا أنفسکم نصیحة.
از خیرخواهی نفس خویش خودداری نکنید! (1754)

1761. ثمره ارجمندی نفس

من کرمت علیه نفسه، هانت علیه شهواته.
کسی که نفس خویش را ارجمند دارد شهواتش را خوار شمارد. (1755)