فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1754. محبوب ترین بنده در نزد خدا

عبادالله! ان من أحب عبادالله الیه، عبدا أعانه الله علی نفسه، فاستشعر الحزن، و تجلبب الخوف؛ فزهر مصباح الهدی فی قلبه .
ای بندگان خدا! از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است که خداوند (سبحان) او را در شناخت نفس خود و ساختن آن یاری فرماید، (این انسان مورد عنایت خداوندی) لباسی از اندوه بر تن

نمود و پوشاکی از بیم بر خود پوشید، نیتجه چنین شد که چراغ هدایت در دلش برافروخت. (1748) 1755. معاویه فریب خورده هوی

من کتابه الی معاویة -: ان نفسک قد أولجتک شرا، و أقحمتک غیا، و أوردتک المهالک، و أوعرت علیک المسالک .
نامه ای است از آن حضرت به معاویه -: همانا نفس تو، تو را به شر و فساد وارد کرد و به گمراهی کشاند و در مهلکه ها غوطه ور ساخت و همه راه ها را برای تو سنگلاخ نمود. (1749)

1756. نفس خوارشده مؤمن

(المؤمن) أوسع شی ء صدرا، و أذل شی ء نفسا .
(مؤمن) سینه اش از هر چیزی گشاده تر و هوس های نفسانی اش از هر چیزی نزد او خوارتر است. (1750)