فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1747. بهترین حمایتگر در برابر نفس

أقول ما تسمعون، والله المستعان علی نفسی و أنفسکم، و هو حسبنا و نعم الوکیل !
می گویم آن چه را که می شنوید و خدا است که از او برای نفس خود و نفوس شما یاری می طلبم و او است کفایت کننده موجودیت من و بهترین تکیه گاه هستی ما. (1741)

1748. تربیت قبل از رشد هوای نفس

فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام -: و أجمعت علیه من أدبک أن یکون ذلک و أنت مقبل العمر و مقتبل الدهر، ذو نیة سلیمة و نفس صافیة .
امام علیه السلام در وصیت به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودند: تصمیم به تأدیب تو گرفتم که ادب را در حالی از من بپذیری که در بهار زندگی هستی و رو به سپری کردن عمر و آینده روزگار می روی و دارای نیتی سالم و نفسی صاف و پاک هستی. (1742)

1749. عاقبت رهایی نفس

لا ترخصوا لانفسکم؛ فتذهب بکم الرخص مذاهب الظلمة، و لا تداهنوا فیهجم بکم الادهان علی المعصیة .
نفس خود را (به آن چه می خواهید) رها نکنید؛ زیرا رهایی نفس (به آن چه که می خواهد) شما را به راه های ستمکاران رهنمون می گردد. تملق و چرب زبانی نکنید که شما را به ارتکاب معصیت می کشاند. (1743)