فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1745. مخالفت با هوای نفس

فی صفة أخ له فی الله -:... و کان اذا بدهه أمران ینظر أیهما أقرب الی الهوی فیخالفه .
امام در صفت برادر در راه خدایش این گونه فرمود:... وقتی که دو کار برای وی پیش می آمد، می دید که کدام یکی از آن دو به هوی و هوس نزدیک تر بود و با آن مخالفت می کرد. (1739)

1746. ریشه کنی هوای نفس

رحم الله امرأ نزع عن شهوته، و قمع هوی نفسه، فان هذه النفس أبعد شی ء منزعا. و انها لا تزال تنزع الی معصیة فی هوی .
خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ریشه کن سازد؛ زیرا هوای این نفس را کندن، بسیار دشوار است و این نفس همواره به مقتضای هواطلبی خود میل به معصیتی دارد. (1740)

1747. بهترین حمایتگر در برابر نفس

أقول ما تسمعون، والله المستعان علی نفسی و أنفسکم، و هو حسبنا و نعم الوکیل !
می گویم آن چه را که می شنوید و خدا است که از او برای نفس خود و نفوس شما یاری می طلبم و او است کفایت کننده موجودیت من و بهترین تکیه گاه هستی ما. (1741)