فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1744. پرهیز از بدگمانی

لا تکن... تغلبه نفسه علی ما یظن، و لا یغلبها علی ما یستیقن .
از کسانی مباش که نفس او درباره آنچه که گمان دارد و بر او غالب می شود، ولی او نمی تواند درباره آن چه یقین دارد بر نفس خویشتن پیروز گردد. (1738)

1745. مخالفت با هوای نفس

فی صفة أخ له فی الله -:... و کان اذا بدهه أمران ینظر أیهما أقرب الی الهوی فیخالفه .
امام در صفت برادر در راه خدایش این گونه فرمود:... وقتی که دو کار برای وی پیش می آمد، می دید که کدام یکی از آن دو به هوی و هوس نزدیک تر بود و با آن مخالفت می کرد. (1739)

1746. ریشه کنی هوای نفس

رحم الله امرأ نزع عن شهوته، و قمع هوی نفسه، فان هذه النفس أبعد شی ء منزعا. و انها لا تزال تنزع الی معصیة فی هوی .
خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ریشه کن سازد؛ زیرا هوای این نفس را کندن، بسیار دشوار است و این نفس همواره به مقتضای هواطلبی خود میل به معصیتی دارد. (1740)