فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1743. آغاز فتنه

انما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، و أحکام تبتدع .
جز این نیست که ابتدای بروز آشوب ها و فتنه ها، هواهایی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند. (1737)

1744. پرهیز از بدگمانی

لا تکن... تغلبه نفسه علی ما یظن، و لا یغلبها علی ما یستیقن .
از کسانی مباش که نفس او درباره آنچه که گمان دارد و بر او غالب می شود، ولی او نمی تواند درباره آن چه یقین دارد بر نفس خویشتن پیروز گردد. (1738)

1745. مخالفت با هوای نفس

فی صفة أخ له فی الله -:... و کان اذا بدهه أمران ینظر أیهما أقرب الی الهوی فیخالفه .
امام در صفت برادر در راه خدایش این گونه فرمود:... وقتی که دو کار برای وی پیش می آمد، می دید که کدام یکی از آن دو به هوی و هوس نزدیک تر بود و با آن مخالفت می کرد. (1739)