فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1742. جنگیدن با هوای نفس

رحم الله امرأ... کابر هواه، و کذب مناه .
خدا رحمت کند انسانی را که... با هوایش به مبارزه برخاست و آرزویش را تکذیب کرد. (1736)

1743. آغاز فتنه

انما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، و أحکام تبتدع .
جز این نیست که ابتدای بروز آشوب ها و فتنه ها، هواهایی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند. (1737)

1744. پرهیز از بدگمانی

لا تکن... تغلبه نفسه علی ما یظن، و لا یغلبها علی ما یستیقن .
از کسانی مباش که نفس او درباره آنچه که گمان دارد و بر او غالب می شود، ولی او نمی تواند درباره آن چه یقین دارد بر نفس خویشتن پیروز گردد. (1738)