فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1741. برحذر از نفس باشید!

احذروا عبادالله! حذر الغالب لنفسه، المانع لشهوته، الناظر بعقله .
ای بندگان خدا! برحذر باشید، مانند برحذر بودن کسی که بر نفسش پیروز است و مانع شهوترانی و ناظر به وسیله عقلش. (1735)

1742. جنگیدن با هوای نفس

رحم الله امرأ... کابر هواه، و کذب مناه .
خدا رحمت کند انسانی را که... با هوایش به مبارزه برخاست و آرزویش را تکذیب کرد. (1736)

1743. آغاز فتنه

انما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، و أحکام تبتدع .
جز این نیست که ابتدای بروز آشوب ها و فتنه ها، هواهایی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند. (1737)