فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1740. ناجی از هوای نفس

بعثه والناس ضلال فی حیرة، و خابطون فی فتنة، قد استهوتهم الاهواء .
خداوند سبحان (پیامبر صلی الله علیه و آله) را در حالی که فرستاد که مردم در وادی حیرت گمراه در آشوب مشوش و منحرف بودند و هوای نفسانی آنان را در خود غوطه ور ساخته بود. (1734)

1741. برحذر از نفس باشید!

احذروا عبادالله! حذر الغالب لنفسه، المانع لشهوته، الناظر بعقله .
ای بندگان خدا! برحذر باشید، مانند برحذر بودن کسی که بر نفسش پیروز است و مانع شهوترانی و ناظر به وسیله عقلش. (1735)

1742. جنگیدن با هوای نفس

رحم الله امرأ... کابر هواه، و کذب مناه .
خدا رحمت کند انسانی را که... با هوایش به مبارزه برخاست و آرزویش را تکذیب کرد. (1736)