فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1738. رابطه قدرت و شهوت

اذا کثرت المقدرة قلت الشهوة.
در آن هنگام که توانایی بیشتر شود، اشتها (شهوت) کم شود. (1732)

1739. غلبه بر هوای نفس

هیهات! أن یغلبنی هوای، و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمة .
هیهات! اگر هوای نفس، بر من پیروز شود و حرص و آز من به گزینش خوراک ها وادارم سازد. (1733)

1740. ناجی از هوای نفس

بعثه والناس ضلال فی حیرة، و خابطون فی فتنة، قد استهوتهم الاهواء .
خداوند سبحان (پیامبر صلی الله علیه و آله) را در حالی که فرستاد که مردم در وادی حیرت گمراه در آشوب مشوش و منحرف بودند و هوای نفسانی آنان را در خود غوطه ور ساخته بود. (1734)