فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1737. کرامت نفس

من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته.
هر کس که نفسش برایش دارای کرامت و حیثیت باشد، شهوات و تمایلات برای او پست می شود. (1731)

1738. رابطه قدرت و شهوت

اذا کثرت المقدرة قلت الشهوة.
در آن هنگام که توانایی بیشتر شود، اشتها (شهوت) کم شود. (1732)

1739. غلبه بر هوای نفس

هیهات! أن یغلبنی هوای، و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمة .
هیهات! اگر هوای نفس، بر من پیروز شود و حرص و آز من به گزینش خوراک ها وادارم سازد. (1733)