فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1736. اشتیاق بهشت

من اشتاق الی الجنة سلا عن الشهوات.
هر کس که اشتیاق به بهشت دارد شهوات را از دل بزداید. (1730)

1737. کرامت نفس

من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته.
هر کس که نفسش برایش دارای کرامت و حیثیت باشد، شهوات و تمایلات برای او پست می شود. (1731)

1738. رابطه قدرت و شهوت

اذا کثرت المقدرة قلت الشهوة.
در آن هنگام که توانایی بیشتر شود، اشتها (شهوت) کم شود. (1732)