فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1730. تبهکاران عمر به هوس

عبادالله! أین الذین عمروا فنعموا، و علموا ففهموا، و أنظروا فلهو .
ای بندگان خدا! کجا هستند کسانی که به آنان عمر داده شد از نعمت ها برخوردار شدند. به آنان تعلیم داده شد و آنان فهمیدند و کسانی که مهلت داده شدند و آن فرصت را در غفلت و لهو و لعب سپری کردند. (1724)

1731. خدایا تو ببخش!

اللهم اغفرلی ما وأیت من نفسی، و لم تجد له وفاء عندی .
خداوندا! بر ما ببخشا آن چه را که از نفس خود وعده کردم و تو درباره آن وعده از من وفا ندیدی. (1725)

1732. تشویق به محاسبه نفس

حاسب نفسک لنفسک، فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک .
تو به حساب نفس خودت رسیدگی کن؛ زیرا دیگران را حسابرسی جز تو نیست. (1726)