فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1724. زیانکار حقیقی

من حاسب نفسه ربح، و من غفل عنها خسر.
کسی که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هر که از آن غافل ماند، زیان کند. (1718)

1725. تربیت نفس

أیها الناس! تولوا من أنفسکم تأدیبها، واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .
ای مردم! تربیت نفس های خود را به عهده گیرید و آن ها را از آزمندی و ولع عادت هایشان بازدارید. (1719)

1726. ریاضت نفس

وایم الله - یمینا أستثنی فیها بمشیئة الله - لاروضن نفسی ریاضة تهش معها الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما، و تقنع بالملح مأدوما .
سوگند به خدا - سوگندی که در آن مشیت خدا را مستثنی می کنم - نفس خود را چنان ریاضت دهم که اگر برای خوراک خود به قرص نانی دست یابد، شاد گردد و از نان خورش به نمک قناعت کند. (1720)