فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1723. شریک کوری دل

الهوی شریک العمی.
هوا و هوس، شریک کوری دل و بصر است. (1717)

1724. زیانکار حقیقی

من حاسب نفسه ربح، و من غفل عنها خسر.
کسی که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هر که از آن غافل ماند، زیان کند. (1718)

1725. تربیت نفس

أیها الناس! تولوا من أنفسکم تأدیبها، واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .
ای مردم! تربیت نفس های خود را به عهده گیرید و آن ها را از آزمندی و ولع عادت هایشان بازدارید. (1719)