فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1722. بازنده و نکوحال

المغبون من غبن نفسه، و المغبوط من سلم له دینه .
بازنده کسی است که نفس خود را ببازد و نکوحال کسی است که دینش سالم باشد. (1716)

1723. شریک کوری دل

الهوی شریک العمی.
هوا و هوس، شریک کوری دل و بصر است. (1717)

1724. زیانکار حقیقی

من حاسب نفسه ربح، و من غفل عنها خسر.
کسی که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هر که از آن غافل ماند، زیان کند. (1718)