فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش سوم: نفس و خواهش نفسانی

1721. تربیت قبل از شکل گیری شخصیت

انما قلب الحدث کالارض الخالیة، ما ألقی فیها من شی ء قبلته. فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک، و یشتغل لبک .
همانا دل نوجوان مانند زمین خالی است که هرچه در آن افکنده شود، آن را می پذیرد. از این رو، من پیش از آن که دلت سخت گردد و خردت مشغول شود، به تأدیب و تربیت تو شتافتم. (1715)

1722. بازنده و نکوحال

المغبون من غبن نفسه، و المغبوط من سلم له دینه .
بازنده کسی است که نفس خود را ببازد و نکوحال کسی است که دینش سالم باشد. (1716)