فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1720. طمع و هلاکت

قد یکون الیأس ادراکا، اذ کان الطمع هلاکا .
گاهی ناامیدی از چیزی، دریافت آن است، هنگامی که طمع مایه هلاکت است. (1714)

بخش سوم: نفس و خواهش نفسانی

1721. تربیت قبل از شکل گیری شخصیت

انما قلب الحدث کالارض الخالیة، ما ألقی فیها من شی ء قبلته. فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک، و یشتغل لبک .
همانا دل نوجوان مانند زمین خالی است که هرچه در آن افکنده شود، آن را می پذیرد. از این رو، من پیش از آن که دلت سخت گردد و خردت مشغول شود، به تأدیب و تربیت تو شتافتم. (1715)