فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1717. پرتگاه خرد

أکثر مصارع العقول، تحت بروق المطامع.
بیشترین پرتگاه خردها، در پرتو زرق و برق طمع ها است. (1711)

1718. باخت ابدی

الطمع رق موبد.
طمع ورزیدن، خودباختن ابدی است. (1712)

1719. حقارت طمعکار

أزری بنفسه من استشعر الطمع، و رضی بالذل من کشف عن ضره .
کسی که در دل طمع آرد، نفس خود را به حقارت و پستی وادارد و هرکه پرده از سختی خویش بردارد به ذلت خویشتن تن سپارد. (1713)