فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1716. مقصد مرکب طمع

ایاک أن توجف بک مطایا الطمع، فتوردک مناهل الهلکة .
مبادا که مرکب های طمع تو را به شتاب برانند و در آبشخورهای هلاکت فرود آورند. (1710)

1717. پرتگاه خرد

أکثر مصارع العقول، تحت بروق المطامع.
بیشترین پرتگاه خردها، در پرتو زرق و برق طمع ها است. (1711)

1718. باخت ابدی

الطمع رق موبد.
طمع ورزیدن، خودباختن ابدی است. (1712)