فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1713. نکوهش طمع

فی صفة المنافقین -: یتوصلون الی الطمع بالیأس لیقیموا أسواقهم، و ینفقوا به أعلاقهم .
منافقین برای وصول به آن چه که طمع در آن دارند اظهار نومیدی و استغناء از آن نمایند تا بازارهای خود را برپای دارند و کالاهای خود را به فروش برسانند. (1707)

1714. بنده ذلت

الطامع فی وثاق الذل.
طمع کار، در بند ذلت و خواری گرفتار است. (1708)

1715. طمع بی بازگشت

ان الطمع مورد غیر مصدر، و ضامن غیر وفی، و ربما شرق شارب الماء قبل ریه؛ و کلما عظم قدر الشی ء المتناقس فیه، عظمت الرزیة لفقده، و الامانی تعمی أعین البصائر، و الحظ یأتی من لا یأتیه .
همانا طمع واردکننده ای است که بازگشت ندارد و ضامنی است که (به پیمانش) وفا ندارد. چه بسا نوشنده آبی که پیش از سیراب شدن، گلوگیر و خفه شده و هر اندازه که برای به دست آوردن چیزی بیشتر مبارزه و رقابت شود، به همان اندازه مصیبت از دست دادنش زیادتر باشد (آرزوها چشم دل را کور می کند و نصیب و بهره پیش کسی آید که به دنبالش نرود). (1709)