فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1712. مطیعان فرمان الهی

لا یقیم أمر الله سبحانه الا من یصانع و لا یضارع، و لا یتبع المطامع .
فرمان خدا را برپا ندارد مگر کسی که سازشکار (در دین خدا) نباشد و به تقلید عمل نکند و به دنبال طمع ها نرود. (1706)

1713. نکوهش طمع

فی صفة المنافقین -: یتوصلون الی الطمع بالیأس لیقیموا أسواقهم، و ینفقوا به أعلاقهم .
منافقین برای وصول به آن چه که طمع در آن دارند اظهار نومیدی و استغناء از آن نمایند تا بازارهای خود را برپای دارند و کالاهای خود را به فروش برسانند. (1707)

1714. بنده ذلت

الطامع فی وثاق الذل.
طمع کار، در بند ذلت و خواری گرفتار است. (1708)