فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1711. زبونی در طمع

فی وصف عیسی علیه السلام -: و لم تکن له زوجة تفتنه، و لا ولد یحزنه، و لا مال یلفته و لا طمع یذله .
در توصیف عیسی علیه السلام می فرماید: برای او همسری نبود که وسیله تشویش خاطر او شود و فرزندی نبود که اندوهگینش سازد و مالی نبود که او را به خود مشغول بدارد، طمعی در چیزی نداشت که او را پست و خوار گرداند. (1705)

1712. مطیعان فرمان الهی

لا یقیم أمر الله سبحانه الا من یصانع و لا یضارع، و لا یتبع المطامع .
فرمان خدا را برپا ندارد مگر کسی که سازشکار (در دین خدا) نباشد و به تقلید عمل نکند و به دنبال طمع ها نرود. (1706)

1713. نکوهش طمع

فی صفة المنافقین -: یتوصلون الی الطمع بالیأس لیقیموا أسواقهم، و ینفقوا به أعلاقهم .
منافقین برای وصول به آن چه که طمع در آن دارند اظهار نومیدی و استغناء از آن نمایند تا بازارهای خود را برپای دارند و کالاهای خود را به فروش برسانند. (1707)