فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1710. نتیجه حسادت کم

صحة الجسد، من قلة الحسد.
سلامت جسم، از کمی حسادت است. (1704)

بخش دوم: طمع

1711. زبونی در طمع

فی وصف عیسی علیه السلام -: و لم تکن له زوجة تفتنه، و لا ولد یحزنه، و لا مال یلفته و لا طمع یذله .
در توصیف عیسی علیه السلام می فرماید: برای او همسری نبود که وسیله تشویش خاطر او شود و فرزندی نبود که اندوهگینش سازد و مالی نبود که او را به خود مشغول بدارد، طمعی در چیزی نداشت که او را پست و خوار گرداند. (1705)