فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1708. نقصان دوستی

حسد الصدیق من سقم المودة.
حسدبردن بر دوست، از بیماری (و نادرستی) در مهر و دوستی است. (1702)

1709. حسود خرد

عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله.
راضی بودن مرد از خویشتن، یکی از حسودان خرد اوست. (1703)

1710. نتیجه حسادت کم

صحة الجسد، من قلة الحسد.
سلامت جسم، از کمی حسادت است. (1704)