فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1707. عجب از حسود!

العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد!
شگفتا از حسودان، که از سلامتی جسمشان غافل اند! (1701)

1708. نقصان دوستی

حسد الصدیق من سقم المودة.
حسدبردن بر دوست، از بیماری (و نادرستی) در مهر و دوستی است. (1702)

1709. حسود خرد

عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله.
راضی بودن مرد از خویشتن، یکی از حسودان خرد اوست. (1703)