فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1706. ستایش کم و زیاد

الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق، و التقصیر عن الاستحقاق عی أو حسد .
ستایش، بیش از استحقاق تملق است و کم تر از آن درماندگی یا حسادت است. (1700)

1707. عجب از حسود!

العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد!
شگفتا از حسودان، که از سلامتی جسمشان غافل اند! (1701)

1708. نقصان دوستی

حسد الصدیق من سقم المودة.
حسدبردن بر دوست، از بیماری (و نادرستی) در مهر و دوستی است. (1702)