فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش اول: حسد

1705. عامل فرورفتن در گناه

الحرص و الکبر و الحسد دواع الی التقحم فی الذنوب .
حرص و کبر و حسد، سبب های فرورفتن در گناهان است. (1699)

1706. ستایش کم و زیاد

الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق، و التقصیر عن الاستحقاق عی أو حسد .
ستایش، بیش از استحقاق تملق است و کم تر از آن درماندگی یا حسادت است. (1700)