فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1704. پرده دل

من لج و تمادی فهو الراکس الذی ران الله علی قلبه، و صارت دائرة السوء علی رأسه .
آن کس که در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهی بر جان او کشید و بلای تیره روزی گرد سرش گردانید. (1698)

فصل ششم: رذایل اخلاقی

بخش اول: حسد