فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1703. نتیجه سنگ دلی

القلوب قاسیة عن حظها، لاهیة عن رشدها، سالکة فی غیر مضمارها! کأن المعنی سواها، و کان الرشد فی احراز دنیاها .
دل های شما را قساوت گرفته و آن ها را از برخورداری از حظ و نصیبی که (در این زندگانی باید به دست بیاورند) محروم ساخته و از رشدی که شایسته آن دل ها بوده است برگردانده و به لهو و لعب مشغولشان نموده اید، دل های شما راهی را پیش گرفته اند که میدان حرکت اصلی آن ها نیست، گویی رشد و کمال برای آن دل ها در این زندگانی هدف گیری شده است و گویی رشد این دل ها در به دست آوردن خواسته های دنیوی آن ها است. (1697)

1704. پرده دل

من لج و تمادی فهو الراکس الذی ران الله علی قلبه، و صارت دائرة السوء علی رأسه .
آن کس که در لجاجت خود پا فشرد، خدا پرده ناآگاهی بر جان او کشید و بلای تیره روزی گرد سرش گردانید. (1698)

فصل ششم: رذایل اخلاقی