فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1696. نادانی دل

ما کل ذی قلب بلبیب، و لا کل ذی سمع بسمیع؛ و لاکل ذی ناظر ببصیر .
(بدانید که) هر صاحب قلبی از خرد برخوردار نیست، (چنان چه) هر دارنده گوشی شنوا نبوده و هر ناظری بینا نیست. (1690)

1697. خوی وحشی در دل مردان

قلوب الرجال وحشیة، فمن تألفها أقبلت علیه .
دل های مردان همچون حیوانات وحشی است، هر کس از در مهر درآید با او الفت گیرند. (1691)

1698. آماده ساختن گوش دل

انما مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمة، یستضی ء به من ولجها. فاسمعوا أیها الناس! وعوا و أحضروا آذان قلوبکم تفهموا .
جز این نیست که مثل من میان شما مانند چراغ در تاریکی است، آن کسی که به حیطه روشنایی آن داخل شود، از نور آن برخوردار گردد. بشنوید ای مردم! و بپذیرید و گوش های دل را نزدیک کنید و بفهمید! (1692)